คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา