กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรทิพย์ ราชกรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัตนา วรรณขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0