กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางยุวรรณ สาขา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวชิราวุธ ปานพรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวพรสุข พลสงคราม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0