กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุวิทย์ เหล่าใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ ตุ่ยไชย
ครูอัตราจ้าง