กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปภานัน นามพลแสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชวัลลักษ์ ขาวขำ
ครู คศ.3

นางขวัญฤทัย ระดาขันธ์
ครู คศ.3