คณะผู้บริหาร

ดร.ศรีทัศน์ วิรัสวา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0846630442
อีเมล์ : Seatuch@gmail.com

นางยุวรรณ สาขา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0934429887
อีเมล์ : Kruyuhap@gmail.com

นายพิชิต อุดมมา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0833356751
อีเมล์ : Pichitudomma8@gmail.com