พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
          1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางเบญจวิถี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
          3. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
          4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
          5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          6. ส่งเสริมกระบวนการวิจัยและใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
          7. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางอาชีพพร้อมรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
          8. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรีภาพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี  กีฬา ภาษา พร้อมสู่ชุมชนและสังคมโลก
          9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 
เป้าประสงค์ (Goals)
          1. ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางเบญจวิถี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2. ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
          3. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
          4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
          5. สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          6. มีกระบวนการวิจัยและใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
          7. นักเรียนมีทักษะทางอาชีพพร้อมรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
          8. ผู้เรียนมีสุนทรีภาพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี  กีฬา ภาษา พร้อมสู่ชุมชนและสังคมโลก
          9. มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 
 
กลยุทธ์ (Strategies)
          กลยุทธ์ที่ 1       พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
          กลยุทธ์ที่ 2       พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 3       เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
          กลยุทธ์ที่ 4       จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
          กลยุทธ์ที่ 5       น้อมนำแนวพระราชดำริ  สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย
                               ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน