วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คติพจน์,ปรัชญา,คำขวัญ,วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์,กลยุทธ์
คติพจน์
              อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย  “ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า” 
ปรัชญา    
              ปญฺญา นตฺถิ อฌายโต “ปัญญาไม่เกิดแก่ผู้ไม่พินิจ”
คำขวัญ         
              รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ
เอกลักษณ์
              นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี
อัตลักษณ์
              เบญจวิถี วิถีกาญจนา (เทิดทูนสถาบัน  กตัญญู  บุคลิกดี  มีวินัย  ให้เกียรติ)

วิสัยทัศน์ (Visions) “ภายในปี 2566 พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางเบญจวิถี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21”