วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา (Philosophy)
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ค่านิยม (Core Value)
                                      S = Smile (ยิ้มแย้มแจ่มใส)
                                      M = Moral (ยึดมั่นคุณธรรม)
                                      A = Accountability (มีความรับผิดชอบ)
                                      R = Respect (ให้เกียรติ)
                                      T = Teamwork (ทำงานเป็นทีม)
เอกลักษณ์ นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
อัตลักษณ์  เทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกภาพดี มีวินัย ให้เกียรติ
 
วิสัยทัศน์ (VISON)
             “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับมาตรฐานสากล”