ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 324ล/41 (หลังคาทรงไทย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 14,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 6,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารจริยธรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกิจการนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สหกรณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 120,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 4,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารผลิตน้ำดื่ม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 1,200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..